14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishSIK SORULAN SORULAR


CE işareti nedir ?

Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen İngilizce’si “Conformity of Europe” yada “ Fransızca’sı “Conformity Europeaneé” sözcüklerinin kısaltılmışıdır. “CE” işareti üzerine iliştirildiği mamulün insan,hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir.


CE İŞARETİ UYGULAMASI TÜRKİYEDE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Makine Direktifi 05 Haziran 2002 tarih 24776 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup, 18 ay sonra zorunlu uygulamaya girecektir. ( 5 Aralık 2003)

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 02 Haziran 2002 tarih 24773 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış ve yayını takip eden bir yıl sonunda 02 Haziran 2003 tarihinden itibaren, zorunlu uygulamaya girmiş olacaktır.

Alçak Gerilim Direktifi de (73/23) Belirli Gerilim Aralıklarında Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat Yönetmeliği adı ile 11 Ocak 2002 tarihinde yayınlanmış takip eden 12 ay sonunda 11 Ocak 2003 tarihinde uygulamaya girmiş olacaktır.

S.1- EK-4 Makine Direktifi kapsamı genişletilebilir mi ? Bunun için hangi prosedürler takip edilecektir?

C.1- Ek4, Makine direktifinin önemli bir kısmıdır. Ancak AB Konseyi tarafından yeni bir direktifle tadil edilebilir. Bu sürekli yenilenmekte ve yeni direktif olarak yayınlanmaktadır. Üye ülkelerden gelecek öneri ve talepler doğrultusunda- Örneğin iş kazası istatistikleri vb. gibi - Ek-4 kapsamına öneride bulunulabilir.

S.2- Bir üretici makinesine “Made in Europe” ibaresi vurabilir mi ? Bunun doğruluğu nedir? Karışıklığa neden olmuyor mu?

C.2- Kararnamede; bu markanın vurulamayacağına dair herhangi bir hüküm yoktur. Avrupa Topluluğu içinde bu ibarenin vurulmasını önleyen bir yasada bulunmamaktadır.

S.3- Direktiflerin geçiş döneminde -şu an elektrik- makine ve diğer bazı direktiflerde – milli standartlara uygun olarak üretilen makine yada ürünlere CE işareti iliştirilebilir mi?

C.3- Hayır!. Ancak geçiş dönemi sonunca CE işareti zorunlu olarak iliştirilecektir. Aksi durumda yurt içi Pazar da dolaşımı yasaktır. (Bura da hemen belirtelim bu tarih ocak 2002 idi ancak Türkiye krizi ve de geçişi tamamlayamadığını gerekçe göstererek süre uzatımı almıştır.

S.4- Eskileri yürürlükten kalkmış, yenisi de henüz zorunluluk kazanmamış yasal dokümanlara göre geçiş sürecinde CE markalaması vurulabilir mi ?

C.4 - Hayır.

S.5- CE İşaretinin makine ambalaj paletine ya da dokümanına iliştirilmesi yeterlimidir?

C.5- Hayır. CE işareti doğrudan makinenin belirgin yüzeyine vurulmaktadır. Bunun mümkün olamadığı durumlarda kutusuna yada kabı üzerine iliştirilmesine imkan tanımaktadır.

S.6- Konveyörler direktif kapsamına girip girmediği ? Konveyör bantlarının durumu nedir?

C.6- Makine kararnamesi madde 1(2) de verilen makine tanımına göre konveyörler kararname kapsamında bulunmaktadır. Burada taşlama tezgahı ile kesici taşın konumuna benzer bir durum vardır Konveyör kapsama girmekte fakat konveyör bandı, kesici taş gibi kapsama girmemektedir. Konveyör bant; makine kararnamesinde tanımlanan makineye uymamaktadır.

S.7- Makine İthal edildiğinde;
a)Uygunluk belgesini kim imzalar?
b)Teknik Dosyayı kim saklamak zorundadır?

C.7- Uygunluk beyannamesini sadece imalatçısı veya AB içerisinde ki temsilcisi imzalayabilir. Teknik dosya imalatçının kendi biriminde en az 10 yıl saklamak zorundadır.

S.8- Kalıp-reaksiyonlu; Plastik Enjeksiyon makinelerine RIM ( Reaksiyon İnjeksiyon Makinesi ) olarak da tanımlanmaktadır. Bu makineler EK 4’ onuncu maddede mi yer almaktadır?

C.8- Hayır. RIM makineleri 89/392 EEC Makine Kararnamesi Ek 4 de yer almaktadır. Ek dört sadece enjeksiyon ve sıkıştırmalı plastik işleme makinelerini kapsar.

S.9- Kararname Ek 4madde 9 kapsamına hidrolik panç- presler ve giyotin makas girmekte midir?

C.9- Giyotin makas ve panç presler Ek 4’de yer almamaktadır. Madde 9 da yer alan presler frenlenebilen mekanik preslerdir. Hidrolik ve eksantrik presler, friksiyon ve şahmerdanlar tümü ile madde 9 kapsamında olup, abkant presler, giyotin ve panç presler kapsam dışıdır.

S.10- CE markası taşıyan ürünlerin Avrupa içinde, iklim koşullarına uygun olduğu anlamı çıkar mı?

C-10- İmalatçı; kullanma talimatnamesinde makinesinin kullanım durumunu, kullanım ortamını ve koşullarını belirlemelidir. Malzeme seçiminden, kullanım ortam parametrelerine kadar her türlü gereksinimler, tasarım aşamasında ele alınmalıdır. Kararname ye göre kullanım ortamına uygun makineyi seçmekten sorumludur.

S.11- Elektrikli cihazlara da CE markasının vurulması gereklimidir?

C.11- Şayet elektrikli cihazlar 73/23/EEC kapsamına giriyorsa ; Ocak 1997’den itibaren zorunlu olarak vurulmaktadır. Ancak, elektrikli ürün 89/392/EEC Kararnamesi kapsamında yer alan tanıma giriyorsa, elektrik güç kaynağı ile besleniyorsa, makine kararnamesine uygun CE markalaması yapılmalıdır. Şayet; madde 4(2)de verilen tanımlara uygun birer komponent ise bu durumda CE uygunluk doğrulama sürecine gerek yoktur.

S.12- Montaj,kurma, sökme gibi işlemlerin imalatçısı tarafından yapılmasına ilişkin kullanma talimatına not düşülmesinde zorunluluk var mıdır?

C-12- Her durumda; kurma, montaj ve sökme işlemlerinden kaynaklanabilir risk unsurları kullanma talimatına yazılmalıdır. Kullanma talimatında ; imalatçının ekibi gelmeden kullanıcıların alacakları önlemler ve hazırlıklar dökümante edilmelidir. Hiçbir zaman sözel açıklamalar izlenerek bu tür işlemler yapılmamalıdır.

S.13- Kararname ikinci el makineleri da kapsar mı?

C.13- Kuşkusuz, EEA dışında bölgeye girecek ikinci el makinelerde CE uygunluk doğrulama sürecinden geçirilmelidir. Kararname 89/392/EEL ve kararname 89/655/EEL; EEA’ya imza koyan ülke dışından gelen ikinci el makineleri kapsarken, imza koyan ülkeleri muaf tutmaktadır. İsviçre ; EEA’ya imza koyan ülke olmadığından, İsviçre den gelen ikinci el makinelerden CE doğrulaması aranmaktadır.

S.14- Kararname ( toz,gürültü, buhar, titreşim gibi ) çevresel etkileşim durumlarına karşı gereksinimler getirmiş midir?

C.14- Makinelerin kullanılması ile oluşacak gürültü, toz ve benzeri etkileşimler Kararnamede düzenlenmiştir. Ancak Kararname her hangi sınır değer koymaksızın imalatçının makine tasarımı aşamasında bu tür unsurları dikkate almasını tavsiye etmektedir. Ek I de ses titreşimle ilgili tanımlar bulunmaktadır. Ek I çevresel iletişimlerden çok operatörlerin; toz, gaz ve benzeri emisyonlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

S.15- Fason imalat yaptıran kuruluşlar ; tasarımları imalatçılara verip, gerekli ürünleri kendi ticari markaları ile yaptırabilirler. Makinenin sahibi ile imalatçısının ayrı olması halinde CE süreci nasıl uygulanır?

C.15- Kararname; bir makinenin kullanıma hazır hale getirilmesinde CE işaretini zorunlu kılar. Kararname CE işaretini zorunlu kılmıştır kimin vurduğu değil. mutlaka vurulmalıdır.Sorumluluk vurana aittir.Bu sebeple ticari marka sahibi sorumluluğu üstleneceğinden, CE sürecinden de o sorumlu olacaktır.

S.16- Kararnamenin 5. maddesine göre Harmonize standardı bulunmayan ürünler için üye ülkelerin ulusal teknik standartları, spesifikasyon tanımları, birer referans olarak dikkate alınabilir anlamı çıkmaktadır. “Dikkate alınır” sözü ile bu teknik standartların AB dergisinde resmen yayınlanması gerekmez mi?

C.16-Hayır. Bu standartların; Kararnamenin uygulanmasına herhangi bir etkisi yoktur. Sadece imalatçının muhtemel bir sorununu çözümlemeye katkı sağlar. Kararnamenin 2a maddesinde yer alan “gerekli veri ve data”ların yerini almazlar.

S.17- Yandan açılır , ticari amaçlı kamyon kasaları makine kararnamesi kapsamına girer mi?

C.,17- Kapaklar, taşıtlar için bir aksesuar olarak kabul edilmektedir bu itibarla kararname kapsamında değerlendirilmezler. Elle işletilen bu tür mekanizmalar makine olarak kabul edilmezler.

S.18- Entegre makinelere da CE işareti iliştirilir mi?

C.18- Genelde hayır. Ancak bazı makine parçalarına ait özel kararnameler vardır. Basınçlı kaplar, gazlı cihazlar gibi ... makinelerde bu iki kararname kapsamına giren parçalar da mutlaka CE sürecinden geçirilmelidir.

S.19- Sıvı veya gaz yakıtla elektrik üretimi sağlayan içten yanmalı motor-jeneratörler Makine Kararnamesi kapsamına giriyor mu?

C.19- Kullanılan motorların ; kompresör, jeneratör, gemi veya uçak rotorlarına bağlı olması durumunda, esas amacı elektrik üretimi olmayıp, bir uçağın pervanesinin tahrik edilmesi ile basınçlı havanın üretilmesine yöneliktir. Esas amacı başka bir bileşeni tahrik etmek olan bu tür motorlar Kararnamenin 4(2) maddesine göre birer makine olarak işlem görmelidir. Bu motorlar, serbest ticarete sunulabilmesi için CE işareti taşımak zorunda değildir. Ancak Bu amaçla motora entegre olmuş makineler CE sürecinden geçirilmesi zorunludur.

S.20- İmalatçıya ait bir makinenin; çeşitli nedenlerle bir müşteriye ait alana monte edilmesi halinde ; makinenin CE üreci ve CE işareti gereklimidir?

C.20- Makine satılmadığı sürece imalatçınındır. Makineyi kullanan da imalatçının personeli ise, pazara sunulmamış sayılır. Makine Kararnamesi madde 2(3) de bu husus açıklıkla yerini almıştır. İmalatçı makinenin görünür bir yerine madde 2(3)’e uygunluk değerlendirmesinin henüz yapılmamış olduğu yazılmalıdır. Makinenin müşteri personeli tarafından kullanılması halinde makine kısmen pazara sunulmuş sayılır ve bu durumda CE işareti taşımalıdır. Mal sahibi kim olursa olsun müşteriye ulaşmış makinalar CE işareti taşımalıdır.

S.21- Endüstriyel ürünlerde tasarım yılı, imalat yılı, pazara sunuş yılından hangisi kullanılır?

C.21- Kararname 93/68/EEC CE işaretinin yanında iki haneli üretim yılı yazılmasını kaldırmıştır. Kararname imalat yılı ve teknik spesifikasyonları bir etiket üzerine vurulmaktadır.

S.22- Makine Direktifi kapsamında olmayan ancak eşdeğer risk ihtiva eden bir makine için Onaylanmış Kuruluşun onayı gerekir mi ?

C-22- Hayır. EK 4 Kapsamına girmeyen makineler için Onaylanmış kuruluşa gidilmesi gerektiği konusunda direktifin herhangi yaptırımı mevcut değildir.

S.23- Makinenin bir üye ülkede üretilmesi ve başka bir üye ülkeye satılması halinde ; lokal yetkililer; uygunluk süreci hakkında kuşku duyabilir. Bunu önlemek için; üye yetkilileri, imalatçıdan doğrudan doğruya teknik dosya talebinde bulunabilir mi ?

C.23- Bu çözüm hızlı sonuca gitmek için makul ve kabul edilebilir bir çözümdür. Ancak yetkililerin gereksinimle ilgili şüphelerini dile getirmeleri gerekmektedir. Üye ülke yetkililerinin tatmin olmaması durumunda, gereğini yapmıştır ve AB Komisyonuna bildirme hakkı vardır.

S.24- Yanlış vurulmuş CE markası ne gibi sorun yaratır? Yaptırımı nedir ?

C.24- Üye ülke CE işaretinin haksız olarak vurulduğunu tespit ederse, imalatçı ya da yetkili temsilcisi üye ülke tarafından ortaya konan koşullarda ihlali sonlandırmakla yükümlüdür. .Bu uygunsuzluk devam ederse üye ülke madde 8’e göre ürünün piyasadan toplanmasını ve piyasaya sürülmesinin yasaklanmasını veya sınırlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. CE işareti bu Kararnamedeki prosedürlere uygun olmakla birlikte bu Kararname kapsamında olmayan ürünlere vurulduğunda da aynı koşullar geçerlidir.

S.25- Bir hava kompresörü imalatçısı; müşterisine, kompresöründe mevcut motorun yerine yeni kompresörün elektrik motoru ve türbini ile değiştirilmesini istemesi halinde; imalatçı bu değişikliği uygun yeni bir teknik dosya hazırlamak zorunda mıdır?

C.25- Kararname hükmü açıktır CE süreci, söz konusu makinenin tamamını içine almaktadır. Bu makinenin komponentleri CE sürecinden geçirilmez. Ancak, burada Makine eski bileşeni alınarak, yeni bileşeni takılmaktadır.Bu durumda makinenin tümü yeniden CE sürecinden geçirilmeli, gerekli teknik dosya hazırlanmalıdır Bu amaçla makine genel bir risk değerlendirmesinden geçirilmelidir. Yeni konfigürasyona göre güncelleştirilmiş teknik dosyanın hazırlanması zorunludur. Bunun doğal bir sonucu olarak; uygunluk beyannamesinin güncelleştirilmesi gereklidir.

S.26- Kararnamenin zamanında üye ülkelerde etkili kılınmaması ne tür sonuçlar doğurur? Bu durumda ; imalatçı, ülkesinde henüz etkinlik kazanmamış bir kararnameye uymak zorunda mıdır?

C.26- Kararname konseyden çıkar çıkmaz üye ülkelerde geçerli tek yasal dokümandır. Bir kararname üye ülkelerde yasal iken, değiştirilmiş yeni kararnamenin bu ülkede yasallaşmamış olması halinde eski kurallara göre CE süreci izlenebilir. Ancak, bir üye ülkenin kararnameyi yasallaştırmamış olması diğerini de bağlamaktadır. İmalatçı kararnamenin yasallaştırılan bir ülkeye ihraç etmesi durumunda, bu ülkeden her ülkeye makinenin dolaşması serbesttir. Yeni kararnameye göre imal edilmiş bir ürün, eski kararnamenin geçerli olduğu bir ülkeye ihracında, imalatçı eski hükümleri reddedebilir zorlanamaz.

S.27- Yürürlüğe giren yönetmelik hükümle- rine aykırı davranışlar da ne olur ?

C.27- 4703 sayılı kanunda bulunan hükümler uygulanır. Kanunun Ceza hükümlerinin yer aldığı 12. maddesine aykırı hareketler için 1 ila 25 Milyar TL para cezası, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, cezanın her tekrar için iki katı olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

CE’nin kâbus haline gelmemesi için, lütfen dikkat !..

S.28- Ürün Sorumluluğu nedir? Yaptırımı var mıdır ?

C.28- AB Pazarı’na arz edilen ürünlerde muhtemel hasar, kullanıcıya karşı tehlike ve iş ortamında bulunan mala zarar vermesi halinde 85/374 EEC Kararnamesi hükümleri uygulanır. Üretici üründe maddi ve manevi olarak sorumlu tutulur. Maddi sorumluluk 500 EURO’dan 70.000.000 EURO tavanına kadar para cezası ile sınırlı bulunmaktadır. Hatta 70.000.000 EURO’luk tavan sınırını bazı üye devletler henüz kabul etmemiştir.

CE’ den korkma, geç kalmaktan kork !...

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM