14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishRisk Analizi


Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreçtir.

İş verenler, iş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak;

Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve gerektiğinde koruyucu donanım kullanılmasına karar vermek;

İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmek, gerekli bakımlarını yaptırmak, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmak, operatör ve bakımcıları eğitmek;

İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlemek, eğitim ve bilgi vermek,   gerekli her türlü önlemi almak, acil durum organizasyonlarını yapmak, araç ve gereçleri sağlamak
durumundadır.

Risk Değerlendirme Basamakları:

1-Tehlikelerin Belirlenmesi
2-Risklerin Değerlendirilmesi
3-Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi
4-Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması
5-İzleme ve Tekrar Gözden Geçirme

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi ( risk analizi ) kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

İş hayatında riskler;
• İş yerlerinde yapılan işlerden,
• Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
• Kullanılan maddelerden,
• Her türlü makine ve donanımlardan,
• İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
• İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
• Çevre koşullarından,
• Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları ;
• Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
• Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
• Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
• İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
• Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
• Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
Olarak sıralanabilir.

PROSİS, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dökümantasyon hazırlanmaktadır.

RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPORLANMASI
Firmanıza yapılacak ziyarette; bu bölgelerin, çalışan ekipmanların, çalışan elemanların taşıdığı ve olası görülen riskler gözlenecek, bilinen risklere karşı firma tarafından (varsa) alınan önlemler ve yeterlilikleri kontrol edilecek gerekli incelemeler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler sonrasında firmanıza ait 50 – 60 sayfalık bir Risk Değerlendirme Raporu hazırlanacak ve tarafınıza sunulacaktır.
Bu raporda;
• Firmanıza ait değerlendirmeler,
• Risk taşıyan bölgeler ve çalışma alanları,
• Risk taşıyan faaliyetler,
• Faaliyete bağlı olası tehlikeler,
• Olabilecek potansiyel sonuçlar,
• Bu faaliyet ve olası tehlikelerle ilgili mevzuat,
• Bu faaliyetlerdeki risklerin olma olasılığı,
• Olası meydana gelecek zararın şiddeti,
• Firmanın mevcut kontrol etkinliği,
• Bu değerlendirmeler sonucunda çıkan ilk risk puanı, sonuç risk puanı ve risk değeri,
• Belirlenen riskler doğrultusunda firmanın alması gereken önlemlere ait eylem planı yer almaktadır. 

Risk kaynaklarının gruplandırılması:
İşyeri risk kaynakları aşağıda belirtilen başlıklar altında gruplandırılabilir.
1.      Yapılan işler ya da yürütülen faaliyetlere göre;
2.      Süreçlere göre;
3.      Kullanılan maddelere göre;
4.      İş ekipmanlarına göre;
5.      Çalışanlara göre;
6.      Organizasyonlara göre;
7.      İş çevresine göre;

İşyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları;
- İşe başlama aşamasında,
- İşyerinde bir değişiklik olması durumunda,
- İş kazası, meslek hastalığı veya bir olay sonrasında,
- Düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları:
Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki konularda fayda sağlar.
-  Tehlikelerin tanınması,
-  Risklerin önceden belirlenmesi,
-  Çalışanlar için güvenli ortam tesisi,
-  Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
-  Kalite ve Verim artışı sağlanması,
-  Uluslar arası saygınlık,
-  Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,
-  Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM